Congres special/Special convention, Cluj Napoca, 18-20 august 2017

For english version look below!


<<Zile la rând nava a fost legănată de valurile Pacificului. În soarele arzător, marinarii îndeplineau, fără odihnă, aceleaşi sarcini monotone; se săturaseră de vinul acru, de apa urât mirositoare şi de mâncarea stricată. Dintr-o dată un strigăt străbătu aerul: „Pământ! Pământ la 8° şi 26ʹ de proră-babord!“ În zare, abia se distingea creasta unei insule. Câteva ore mai târziu, nu mai era nici o îndoială. La orizont se profila o insulă!>> g03 8/8 pag. 16-20


Aceasta se întâmpla în secolul al XVIII-lea, când exploratorul francez Louis-Antoine de Bougainville a descoperit insula Tahiti. Încă de atunci, până în prezent, aceasta și-a  câștigat reputația de Paradis, o grădină a Edenului, datorită frumuseții ei deosebite. Așa este descrisă în majoritatea pliantelor turistice, iar pozele cu peisaje ce te lasă fără cuvinte vorbesc de la sine.

Și totuși, este Tahiti, sau un alt loc de pe pământ un Paradis cu adevărat?


Oricât de frumos ar putea fi un loc de pe pământ, acesta nu ar însemna nimic fără iubire. Oricât de frumos ar putea fi un loc de pe pământ, acesta nu ar însemna nimic fără prieteni, fără pace și fără unitate. Oricât de frumos ar putea fi un loc de pe pămînt, acesta nu ar însemna nimic atunci când viața e grea, când asupra noastră se abat probleme, când pierdem pe cineva drag, sau când nu găsim nici un sens în existența noastră.


Nu există un loc de pe pământ care să ne ofere tot ceea ce ne e necesar pentru a fi fericiți cu adevărat: faptul de a iubi și de a fi iubiți, faptul de a avea prieteni cu care să te bucuri de lucrurile frumoase din viață și care să îți fie alături în momentele mai grele, unitatea și pacea de care avem nevoie pentru a ne simți în siguranță, speranța de nezdruncinat că totul va fi bine indiferent ce s-ar întâmpla în prezent, sau un sens care să ne aducă bucurie în fiecare zi trăită!


Și totuși, aproximativ 24000 de persoane au simțit asta timp de trei zile, în Cluj Napoca, la congresul special al Martorilor lui Iehova, care a avut loc între 18-20 august  2017.

Imaginează-ți 24000 de oameni fericiți. Și nu pentru că nu ar avea nici o grijă și nici o problemă, ci pentru că erau împreună și puteau să îl laude pe Creator și să primească o hrană spirituală bogată, care aduce mângâiere și bucurie. 


Imaginează-ți 24000 de oameni, dintre care majoritatea se întâlneau pentru prima oară în viață, dar care se iubesc unii pe alții indiferent de naționalitate, cultură sau culoare a pielii. Imaginează-ți un loc în care nu trebuie să te îngrijorezi pentru siguranța ta și a lucrurilor tale, ci le poți lăsa pe toate liniștit la locul tău și să le găsești tot acolo atunci când te întorci. 


Imaginează-ți 24000 de fețe zâmbitoare, indiferent că sunt de copilași, tineri, adulți sau bătrâni. Imaginează-ți 24000 de voci care cântă aceeași melodie în limbi diferite, care ascultă aceleași cuvântări spirituale, care cred în aceleași lucruri și care au același scop în viață.

Pare prea frumos ca să fie realitate?
Toate astea nu pot fi găsite niciunde pe pământ, ci doar în mijlocul unui popor special alcătuit din oameni de pe tot globul, din toate limbile, națiunile și popoarele pământului!
De aceea Paradisul nu e un loc de pământ, ci un loc creat de Iehova prin intermediul celei mai bune organizații de pe pământ alcătuite din oameni imperfecți. Și asta devine un miracol și mai mare pentru că nu s-a realizat datorită unor oameni cu însușiri și capacități speciale, ci numai prin voința celui care poate face ca totul să devină ceea ce El își dorește!


Ce bine că nu trebuie să strângem o viață bani pentru a călători până la capătul lumii și pentru a gusta ceea ce înseamnă Paradisul, ci putem lua o gură de aer proaspăt de la această lume poluată, cu fiecare congres și fiecare întrunire la care simțim ce înseamnă Paradisul spiritual.


Și ce bine că amintirile pe care le adunăm la astfel de congrese nu ni le poate lua nimeni, niciodată. Ele devin comoara noastră spirituală și credința ni se întărește enorm cu fiecare astfel de ocazie!


Sper să reușesc și eu să contribui cu o mică părticică la aceste amintiri prin imaginile de pe această pagină, iar dacă ști că mai sunt și altele pe care aștepți să le primești scrie-mi te rog pe pagina de facebook CP Flashes of Life, sau pe email la adresa ciprianpop@cpflashes.com.

English version:
  

 <<For days the ship had been tossed by the Pacific. In the sweltering sun, the seamen were tirelessly repeating the same monotonous routine and were no doubt sick of the sour wine, the fetid water, and the rotten food. Suddenly, a cry cut the air: “Land! Land three quarters to port bow!” Far off in the distance, the shadowy peak of an island could be seen. A few hours later, no doubt remained—an island was in sight.>>  g03 8/8 pp. 16-20


This happened in the eighteenth century, when the french explorer Louis-Antoine de Bougainville discovered the island of Tahiti. Since then, it has earned its reputation as Paradise, a Garden of Eden, due to its exceptional beauty. This is how it is described in most tourist leaflets, and pictures of landscapes that leave you speechless speak for themselves.


And yet, is Tahiti, or another place on earth really a Paradise?

No matter how beautiful a place on earth would be, it would not mean anything without love. No matter how beautiful a place on earth would be, it would mean nothing without friends, peace, and unity. No matter how beautiful a place on earth would be, it would not mean anything when life is tough, when we are in trouble, when we lose someone dear, or when we find no meaning in our existence.


There is no place on earth that give us everything we need to be truly happy: to love and to be loved, to have friends to share the beautiful things of life and to support you in the heaviest moments, the unity and the peace we need to feel safe, the certitude that everything will be ok no matter what happens today, or a sense that bring us joy in every day that we live!


And yet, about 24000 people felt like this for three days in Cluj Napoca at the Special Convention of Jehovah's Witnesses, which took place between 18-20 August 2017.

Imagine 24000 happy people. And not because they have no worries and no problem, but because they were together and could praise the Creator and receive a rich spiritual food 
that brings comfort and joy. 


Imagine 24000 people, most of them seeing eachother for the first time in life, but who love eachother regardless of their nationality, culture or color. Imagine a place where you do not have to worry about your safety and the safety of your own things, but you can leave them all at your place and find them there when you get back. Imagine 24000 smiling faces, of  little children, young people, adults or elderly persons. Imagine 24000 voices singing the same song in different languages, ​​that listen to the same spiritual words, that believe in the same things and have the same purpose in life.

Sounds too good to be real?


All this can not be found anywhere on the earth, but only in the midst of a special people made up of persons from all over the globe, of all languages, nations and peoples of the earth!


Paradise is therefore not a place of land, but a place created by Jehovah through the best organization on earth made of imperfect people. And this becomes even greater miracle, because it has not been achieved by people with special attributes and capabilities, but only by the will of The One who can make everything to became what He wants!


How happy we are that we do not have to raise money to travel to the end of the world to taste what Paradise means, but we can take a fresh breath of air from this polluted world with every convention and meeting where we feel what means spiritual Paradise.


And how happy we are that the memories we gather at such special events can never be taken from us by anyone. They become our spiritual treasure and our faith is enormously strengthened with every such opportunity!


I hope I can make a small contribution to these memories through the images on this page and if you know there are others you expect to receive, write to me on the facebook page of CP Flashes of Life, or send an email to ciprianpop@cpflashes.com.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu